Algemene Voorwaarden van Amerweb:

Op eerste verzoek zal u kosteloos een exemplaar worden toegezonden.

1. Definities

1. Amerweb: hieronder gebruikte naam voor Amerweb, bureau voor webdesign, gevestigd op Ameroever 28, 4926 EC te Lage Zwaluwe, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18065653.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Amerweb wordt gesloten.

3. Producten en diensten van Amerweb: de door Amerweb geleverde producten en diensten zoals bijvoorbeeld webdesign, webhosting, internettoegang, productie, plaatsing en huur van websites, huur en registratie van een domein, promotie van een website, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Amerweb, door haar schriftelijk of per e-mail bevestigd, van bestelling door Opdrachtgever van levering van één of meer producten of diensten van Amerweb.

5. Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere electromagnetische middelen waarvan door Opdrachtgever danwel Amerweb gebruik van wordt gemaakt.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of Overeenkomst van of met Amerweb.

2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Amerweb niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Amerweb gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Amerweb schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Amerweb heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Totstandkoming van een Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat nadat de Opdrachtgever een Overeenkomst heeft ingevuld en opgestuurd middels e-mail/post/fax, acceptatie daarvan door Amerweb heeft plaatsgehad.

2. Het staat partijen vrij om totstandkoming van een Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst hebben pas rechtseffect indien schriftelijk geschied.

5. Aanvang, duur en beëindiging

1. De Overeenkomst gaat in per datum totstandkoming van de Overeenkomst en heeft een duur van 1 jaar behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van het initiële contractsduur, welke die ook is, telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij een van partijen tenminste 2 maanden voor het einde van de dan lopende periode van 12 maanden heeft medegedeeld de Overeenkomst niet te willen verlengen, in welk geval de Overeenkomst eindigt op de datum dat de lopende termijn van 12 maanden eindigt.

2. De sub 1 hierboven bedoelde mededeling van niet-verlenging heeft alleen rechtseffect indien tijdig en schriftelijk per aangetekende brief of per fax gedaan. Bij niet-respectering van een of meer van deze voorwaarden is de Overeenkomst weer verlengd voor 12 maanden, behoudens indien de andere partij alsnog accoord gaat met de foutieve mededeling. Voor het opzeggen dient een formulier beëindiging dienstverlening, ingevuld te worden  (hier te downloaden) , welke vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs opgestuurd moet worden. U krijgt dan van mij per mail een bevestiging van ontvangst, hetgeen voor u bewijs is dat u heeft opgezegd.

3. Amerweb heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever danwel de leverancier van het Netwerk in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Amerweb heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

2. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving;

3. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

4. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez/webcams te plaatsen op onze virtuele servers.

5. Opdrachtgever in gebreke blijft bij betaling van een nota aan Amerweb.

6. Levering en leveringstijd

1. Dienstverlening geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Amerweb zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een aanvraagtijd.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van een dienst door een leverancier van Amerweb.

2. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie

3. Amerweb is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst kan dan door beide partijen afzonderlijk worden ontbonden.

8. Data/e-mailverkeer

1. Opdrachtgever is gebonden aan een maximale hoeveelheid schijfruimte: (100Mb) en dataverkeer (1Gb) voor een standaardpakket. Uitbreiding is mogelijk. Indien een website meer verbruik vertoont zal een toeslag ter hoogte van de actueel geldende prijs per MB dataverkeer in rekening wordt gebracht. Indien het dataverkeer excessief is toegenomen is Amerweb bevoegd informatie te verwijderen. Amerweb brengt de cliënt op de hoogte van dit toegenomen verbruik en stelt deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op verbruik van het data/e-mail verkeer. Indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Amerweb. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan is Amerweb gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak door Opdrachtgever worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Amerweb heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account offline te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte /datatraffic en/of processor belasting. De administratie van Amerweb, danwel de door haar ingehuurde derde partij, levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever te verwijderen.

2. In de Overeenkomst kan sprake zijn van ongelimiteerd dataverkeer voor een website die door Amerweb wordt gehost. Hiervoor geldt de voorwaarde dat er op deze website geen sprake is van:

1. websites die meerdere directories bieden met ongerelateerde informatie;

2. multiple hosts resolving op één ip-nummer of domeinnaam;

3. (websites met) bestandsarchieven met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextensies : exe, tar, gz, mp3;

4. websites die downloads aanbieden, dat wil zeggen sites waarbij meer dan 20% van hun maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads;

5. websites die voor meer dan 2% beslag leggen op de serverprocessor;

6. websites waarop on-line shops staan met meer dan 2.500 artikelen;

7. websites met banners, graphics of c.g.i.-scripts lopend op hun website met als doel om gebruikt te worden op andere websites.

9. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

1. Spamming – Het verzenden van ongevraagde bulk en/of commerciële berichten over het Internet (“spamming” genoemd). Ook is het handhaven van een open SMTP verbinding verboden. Wanneer een klacht wordt ontvangen, heeft Amerweb het recht om de aan de hand van het bewijs te bepalen of de e-mailontvangers lid waren van een “opt-in” e-mailverzendlijst.

2. De Schendingen van het Intellectuele eigendom – Participeren in activiteiten die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt. Met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, diensten, geheimen van de handel, softwarepiraterij en octrooien die door individuen, bedrijven, of andere entiteiten worden gehouden. Amerweb is bij wet verplicht om toegang tot de gepubliceerde inhoud door Opdrachtgever te verwijderen of te blokkeren bij ontvangst van een juist bericht van de overtreding van het auteursrecht. Het is ook het beleid van Amerweb om de voorrechten van Opdrachtgeversen te eindigen die herhaaldelijk de wetten van het auteursrecht schenden.

3. Obscene uitlatingen of materialen – Het netwerk van Amerweb gebruiken voor het adverteren, versturen, opslaan, plaatsen, weergeven of op andere wijze beschikbaar maken van kinderpornografie of obscene uitspraken of materialen. Amerweb is bij wet verplicht om de wetgevende instanties op de hoogte te brengen wanneer het bewust wordt van de aanwezigheid van, of overbrenging via het netwerk van Amerweb van kinderpornografie.

4. Lasterlijk of beledigende taal – Het gebruiken van het netwerk van Amerweb als middel om lasterlijk, verkeerd, kwellend of bedreigende taal over te brengen of te plaatsen.

5. Vervalsen van koppen – Het vervalsen of verkeerd weergeven van berichtkoppen, zowel geheel als deels, met als doel de afzender van het bericht te maskeren.

6. Illegaal of ongeautoriseerde toegang tot andere computers of netwerken – Illegaal of ongeautoriseerd benaderen van computers, abonnementen of netwerken van anderen. Het trachten te doorbreken van beveiligingsmaatregelen van een ander individueel systeem (vaak bekend als ‘hacking’). Hieronder valt ook elke activiteit die mogelijk gebruikt kan worden als voorbereiding op een poging een systeem binnen te dringen (bijvoorbeeld een port scan, stealth scan, of een andere informatie inwinnende activiteit).

7. Verspreiding van Internet virussen, wormen, Trojan horses, of andere destructieve activiteiten – Informatie verspreiden betreffende de manier van maken en verzenden van internet virussen, wormen, Trojan horses, pinging, flooding, mailbombing of denial of service aanvallen. Tevens het verstoren van of bemoeien met de activiteiten van anderen om efficiënt gebruik te kunnen maken van het netwerk of een ander aangesloten netwerk, systeem, service of uitrusting.

8. Schuldig maken aan een schending van deze AGV – Adverteren, verzenden of op elke andere manier beschikbaar stellen van software, programma, product of service die zo is ontworpen dat deze in schending is met deze AGV. Daaronder vallen ook de faciliteiten voor spam, initiatief nemen tot pinging, flooding, mailbombing, denial of service attacks en piraterij van software.

9. Usenet groepen – Amerweb behoudt zich het recht voor om berichtgevingen uit nieuwsgroepen niet te accepteren waarvan Amerweb weet dat de inhoud van de nieuwsgroep in schending is met de AGV.

10. Andere illegale activiteiten – Het participeren in activiteiten waarvan de illegaliteit is vastgesteld. Onder andere: adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ponzi schema’s, piramide schema’s, onrechtmatige afschrijvingen doen op credit kaarten en software piraterij.

11. Andere activiteiten – Het participeren in activiteiten, legaal dan wel illegaal, waarvan Amerweb bepaald dat deze schadelijk is voor haar abonnees, activiteiten, reputatie, goodwill of klantenrelatie.

Indien de bovenstaande handelingen en gedragingen worden verricht door Opdrachtgever dan heeft Amerweb het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever daardoor enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

2. Opdrachtgever vrijwaart Amerweb tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.

3. Indien naar het redelijk oordeel van Amerweb een gevaar ontstaat voor het functioneren van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Amerweb of het Netwerk waarvan Amerweb gebruik maakt, zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan, of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Amerweb Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

4. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk.

5. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Amerweb. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Amerweb als gevolg daarvan lijdt.

6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een recente versie van haar websites/users/databases te bewaren. Amerweb is dan ook niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van een websites/users/databases bij eventuele storingen of dergelijke.

10. Dienstverlening en onderhoud

1. Amerweb zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om haar diensten cq. de diensten die zij bij anderen betrekt in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

2. Opdrachtgever dient storingen terstond per mail te melden aan Amerweb. Amerweb kan geen termijn garanderen waarin storingen opgelost zullen zijn.

3. Amerweb garandeert op geen enkele wijze dat de diensten welke zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden. Amerweb kan geen 100% onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Amerweb diensten.

11. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De prijzen zoals die in offertes danwel concept overeenkomsten gemeld worden hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

2. Amerweb heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v. publicatie op de websites van Amerweb. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

12. Annulering order door Opdrachtgever

1. Indien de Opdrachtgever schriftelijk en/of on-line per e-mail een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de Opdrachtgever een order tot registratie-aanvraag of verhuizing van een domeinnaam annuleert is Opdrachtgever aan Amerweb een bedrag van Euro 23,– (excl. alle voor de order geldende set-up kosten) verschuldigd. Annulering door de Opdrachtgever van enige Overeenkomst voor een andere dienst of voor een ander produkt heeft geen rechtseffect.

13. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Amerweb.

2. Amerweb stuurt Opdrachtgever per email een electronische factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Klant gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen.
Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per email. Klant is gehouden het door hem opgegeven emailadres werkend te houden en Amerweb onverwijld op de hoogte te brengen van wijziging in zijn adres- en telefoongegevens. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Amerweb is ontvangen. De aan Amerweb verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

3. De terzake de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. .

5. Bij het niet (tijdig) betalen door klant van een factuur heeft Amerweb het recht zonder aankondiging of mededeling alle (!) hosting en/of domeinnaamregistratie(s) die op naam staan van opdrachtgever te beëindigen, te deactiveren, of andere geleverde diensten ongedaan te maken of ten eigen bate aan te wenden, zonder dat daardoor de verplichting tot betaling door klant vervalt. In het geval van deactivering of ongedaanmaking van geleverde diensten wordt eerst gereactiveerd of de ongedaanmaking hersteld, zodra het totaal verschuldigde, inclusief € 25,- excl. BTW heraansluitingskosten. Indien dit een domeinnaam of domeinnamen betreft dan kan deze domeinnaam of domeinnamen daarna ook door anderen geregistreerd gaan worden. Amerweb is hier niet voor verantwoordelijk.
Daarenboven wordt klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd, aangerekend vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, op het totaalbedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering.
Bovendien zal klant bij wanbetaling een bedrag van 15% als schadebeding met een minimum van euro 100,- en een administratiekost van euro 65,- onverminderd alle andere gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd worden.

6. Bij uitblijven van (tijdige) betaling zal Amerweb haar vordering uit handen geven. Klant is vanaf dat moment buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% van het openstaand bedrag, inclusief rente en kosten, met een minimum van € 100,-, te verhogen met de daadwerkelijke incasso- en/of gerechtskosten. De kosten van gerechtelijke incasso worden bepaald door het geldend geliquideerd tarief en griffierecht, met een minimum van € 500,-.

7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum van de rekening aan Amerweb kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Amerweb een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Indien de overeenkomst het bouwen van een website betreft, wordt bij oplevering van de eerste demo-versie aan opdrachtgever een factuur gestuurd ter hoogte van 50% van het bedrag dat op de offerte vermeld staat. De eindafrekening wordt bij oplevering opgemaakt.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Amerweb vervaardigde materiaal wordt eigendom van Opdrachtgever, waarmee Opdrachtgever ook aansprakelijk wordt voor dat materiaal.

2. Het door opdrachtgever aangeleverde materiaal, zoals afbeeldingen, foto’s, teksten valt onder het eigendom en de aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Amerweb kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.

15. Aansprakelijkheid

1. Amerweb zal zich inspannen de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, e.e.a. overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Amerweb opgedragen taak mag worden verwacht.

2. De in lid 1 genoemde verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat Amerweb bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Amerweb geen invloed op kan uitoefenen. Amerweb aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Amerweb of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Amerweb.

3. Amerweb is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Amerweb toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.

4. De maximale aansprakelijkheid van Amerweb voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Amerweb toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Amerweb zal echter nimmer meer bedragen dan Euro 500,- – .

5. De maximale aansprakelijkheid van Amerweb voor zaak- en/of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan Euro 500,- – per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen gezen wordt als één gebeurtenis.

6. Iedere aansprakelijkheid van Amerweb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

7. De aansprakelijkheid van Amerweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Amerweb ook na ommekomst van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Amerweb in staat is adequaat te reageren.

8. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Amerweb meldt.

9. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Amerweb ter beschikking gestelde gegevens. Amerweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onvolledigheid of gebrekkigheid in de door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. Amerweb houdt zich te allen tijde aan de uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op haar rustende verplichtingen betrekkelijk persoonsgegevens als door Opdrachtgever aan Amerweb ter beschikking gesteld.

10. Opdrachtgever vrijwaart Amerweb voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Amerweb.

11. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Amerweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Amerweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12. Amerweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, bv. tekst, foto’s, afbeeldingen etc, danwel voor materiaal dat door Opdrachtgever op het Netwerk geplaatst wordt.

13. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Amerweb mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst c.q. voortvloeiende uit het niet nakomen van zijn verplichtingen.

14. Amerweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebrekkige software, gemaakt door derden.

15. In geval van plaatsing van een eigen server in het netwerk (co-locatie) van Amerweb door de Opdrachtgever, is Amerweb op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele mankementen in de hardware van de geco-loceerde server.

16. Indien opdracht gegeven wordt – per e-mail of anderszins – om door Amerweb te laten doen, dan bedragen de kosten daarvoor het arbeidsloon (met een minimum van een half uur).

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17. Buitengebruikstelling

1. Amerweb heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Amerweb niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 9.1. Amerweb zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Amerweb kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Amerweb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Tot indienststelling wordt overgegaan zodra Opdrachtgever binnen een door Amerweb gestelde termijn zijn verplichtingen nakomt en het bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot Euro 25,– excl. BTW.

18. Klachten

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Amerweb vervalt.

2. Klachaten ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Amerweb.

3. Indien een klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aanpast, vervangen of vergoed.

4. Een klacht schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

5. Amerweb spant zich in klachten betreffende de Amerweb diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Amerweb diensten te komen. Amerweb is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

19. Upgrading / Downgrading hosting pakketten

1. Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contractsverlengingsdatum. Opdrachtgever dient dit minimaal 2 maanden voor het einde van de dan lopende contractsperiode mede te delen aan Amerweb

20. Beheer van het Systeem

1. Amerweb, of de door haar ingehuurde derde, is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken naar wat Amerweb redelijkwijs noodzakelijk acht om de ononderbroken verrichting van de diensten te handhaven. Dit kan voorkomen tijdens het benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Amerweb te verrichten aanpassingen of verbeteringen aan het systeem. Amerweb kan dit doen zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Amerweb ontstaat.

2. Amerweb is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Amerweb ontstaat. Amerweb zal in een dergelijk geval de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht etc.

1. De rechter nabij de vestigingsplaats van Amerweb is bij uitsluiting van andere geschillenbeslechters bevoegd om van geschillen kennis te nemen, behoudens andersluidend dwingend recht. Niettemin heeft Amerweb het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke Overeenkomst tussen Amerweb en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

4. In geval van onderlinge strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en/of bijlagen geldt als rangorde dat ten eerste toepasselijk is/zijn de Overeenkomst, ten tweede de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst en tenslotte deze Algemene Voorwaarden.

5. Amerweb heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Amerweb zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

7. Van Amerweb kan niet worden verlangd dat zij aan Opdrachtgever ter beschikking stelt de voorwaarden, Wettelijke of algemene of andersoortige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van enig Netwerk dat direct en/of indirect verbonden is met het netwerk van Amerweb. Intussen zal Opdrachtgever zich houden aan die voorwaarden en Amerweb vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere aanspraak als gevolg van niet-respectering van die voorwaarden.